Wat is in winter sūnder iis,
Wat is in keatser sūnder priis,
Wat is in hikke sūnder daam,
Wat is in feint sūnder faam,
Wat is in dame sūnder hear,
Dat is it feest sūnder dit jonge pear!
Wat is in skūtsje sūnder swurd,
Wat is in fūgel sūnder sturt,
Wat is in dammer sūnder set,
Wat is in aisiker sūnder pet,
Wat is in timmerman sūnder planke,
Dat is Dion sūnder Anke!
 
Wat is in doarp sūnder toer,
Wat is in lān sūnder boer,
Wat is in nacht sūnder de moanne,
Wat is in hin sūnder de hoanne,
Wat is in fuotballer sūnder skuon,
Dat is Anke sūnder Dion!
 
Wat is in sikenhūs sūnder patiėnt,
Wat is in dokter sūnder assistent,
Wat is in analist sūnder lab,
Wat is in barkeeper sūnder tap,
Wat binne blommen sūnder faas,
Dat is Jellema sūnder Nicolaas!

Anke en Dion! In gouden takomst ta winske.

Reny Wiarda-Gerbrandy.