TOEN EN NU:

EEN TOELICHTING OP EIGENTIJDSE GESCHIEDENIS AAN DE HAND VAN HET

DAF

(een poging tot wetenschappelijk onderzoek)

door Peter en Malie Baehr

Wie zich verdiept in de eigentijdse geschiedenis, moet onvermijdelijk tot de conclusie komen dat twee data die geschiedenis ingrijpend hebben beÔnvloed: 8 maart 1969 en 23 februari 1970. In het onderstaande wordt, aan de hand van de resultaten van diepgaand wetenschappelijk onderzoek van enkele dagbladen, het belang van deze beide data nader toegelicht. Het materiaal zal worden geanalyseerd, van commentaar voorzien en/of kort worden toegelicht met behulp van het (voor vele lezers ongetwijfeld reeds lang bekende) DAP model (ook wel bekend als APD model). Dit model is vanzelfsprekend gebaseerd op het tweetallig stelsel, met een vrouwelijke en een mannelijke pool.

Bij wijze van algemeen commentaar dient hieraan te worden toegevoegd dat het materiaal moeilijk vergelijkbaar is: 8 maart 1969 viel op een Zaterdag en 23 februari 1970 op een Maandag. Het lijkt wel alsof er op zaterdag veel meer dingen gebeuren (of gebeurd zijn) dan op maandag, zoals een cursorische blik in de dagbladen van de meest recente zaterdag ons leert. De onderzoekers hebben zich daarom enigszins moeten behelpen door met het materiaal te woekeren. Derhalve hebben zij zich moeten beperken tot de politieke, sociale en staatsrechtelijke aspecten van het model. De medische en informatietechnische aspecten zijn daardoor helaas onderbelicht gebleven. De auteurs hopen in een vervolgstudie daaraan alsnog aandacht te kunnen besteden. Om der wille van de leesbaarheid hebben de auteurs -- node -- afgezien van het gebruik van voetnoten. Het volledige materiaal is voor belangstellenden opvraagbaar bij de auteurs.

divider.gif (157 bytes)

WAT WAS ER OP OP 8 MAART 1969 OOK ALWEER AAN DE HAND IN DRACHTEN?

GEBOREN

ANKE PETRA

dochter van Klaas Jellema en Pietje Gerbrandy

Drachten (Smallingerland), 8 maart 1969.

Hiermee is aan 50% van de voorwaarden voor het ontwikkelen van het DAP model voldaan.

Het geboortegewicht bedroeg 6,4 pond. Daarmee kan de nieuw geborene worden beschouwd als een model-baby, geheel beantwoordend aan de modelmatige eisen. Zij gaf al onmiddellijk blijk van een sterk lactatieve gerichtheid, waarmee zij weliswaar niet noemenswaardig afweek van andere menselijke wezens in deze levensfase, maar toch . . .! Haar lacrimonieel gedrag beantwoordde aan de medische criteria. In de eerste weken van haar bestaan moest zij veelal het bed, of liever gezegd de wieg, houden, hetgeen een (weliswaar zeer lichte, maar toch ondubbelzinnige) aanwijzing vormde in de richting van een potentiŽle latere medische carriŤre.

divider.gif (157 bytes)

IN DE WERELD

SOLOVLUCHT MAANLANDER

De met spanning tegemoet geziene solovlucht van de maanlander is uitgelopen op een eclatant succes. Gisterenmiddag om half twee verliet de maanlander het Apollo ruimteschip en na een eenzame ruimtereis, die de beide ruimteschepen 190 kilometer van elkaar bracht, werd zes uur later onder juichkreten van de dolgelukkige astronauten, James McDivitt en Russell Schweickart, de verbinding weer hersteld.

Daarmee was definitief aangetoond dat de Amerikaanse methode om (aanstaande zomer) mensen op de maan te brengen, een grote kans van slagen heeft. Nadat de ruimteschepen zich gisterenmiddag van elkaar hadden losgemaakt, bleven ze aanvankelijk op enkele meters van elkaar vliegen. Astronaut Davat Scott, in het Apollo-moederschip achtergebleven, nam foto's van de maanlander. "Hij ziet er leuk uit," bevestigde hij zijn collega's. "Die Apollo van jou ook," was het antwoord. (Trouw, 8 maart 1969).

"Fly me to the moon," is ook het thema van het DAP model. "Zij ziet er leuk uit," is de typische D response, die "Apollo van jou ook" beantwoordt daarentegen meer aan de AP-benadering. Anders dan bij de hierboven besproken ruimteschepen is er onder het DAP model eerder sprake van een duovlucht dan van een solovlucht. Success van de geplande reis lijkt daarentegen verzekerd.

divider.gif (157 bytes)

BELGISCHE MARINE GROETTE DAMESSLIPJE

Vijf Belgische mijnenvegers hebben donderdag bij het binnenvaren van de haven van Plymouth een damesslipje gegroet, in de plaats van de NAVO-vlag. Het Britse ontvangstcomitť ontdekte te laat dat het NAVO-dundoek door studenten was gestolen en vervangen door dameslingerie. Een snel naar de vlaggemast gezonden matroos haalde de 'vlag' neer, die een briefje bevatte waarin 'losgeld' voor een plaatselijke liefdadige instelling werd gevraagd. De marine betaalde twee pond sterling en negen shilling zes pence, bijna twintig gulden, om de NAVO-vlag terug te krijgen. (Trouw, 8 maart 1969).

Een dergelijke vergissing is binnen het DAP model VOLSTREKT UITGESLOTEN! Alle waarnemingen worden immers volgens objectieve maatstaven met behulp van geijkte en regelmatige geteste, zorgvuldig geselecteerde instrumenten verricht. Zij worden opgeslagen in een data-base die, dankzij het internationaal vermaarde FAIL-SAFE mechanisme los staat van alle menselijke handelingen. Het moge waar zijn dat het begrip "dundoek" wellicht voor verschillende interpretaties vatbaar is, maar het hoog in aanzien staande NAVO-drapeau te verwisselen met een slipje -- gewoon te gek voor "words".

divider.gif (157 bytes)

Advertentietekst (Trouw, 8 maart 1969):

10 motieven waarom u zich in ZUID-AFRIKA zoudt vestigen :
  1. Er zijn uitstekende mogelijkheden vanwege de gestaag groeiende industriŽle ontwikkeling.
  2. Zuid-Afrika heeft rijke bodemschatten, waardoor de economie stabiel en sterk is.
  3. De reŽle koopwaarde van het salaris dat u in handen krijgt is groot.
  4. De belastingen zijn er laag.
  5. Er is uitstekend onderwijs van de lagere school tot de universiteit. De kosten ervan zijn gering.
  6. Zuid-Afrika heeft een heerlijk zonnig klimaat.
  7. Er is volop ruimte voor ontspanning.
  8. Sportliefhebbers komen er goed aan hun trek.
  9. Zuid-Afrika vraagt dringend om vakmensen en technici.
  10. Nederlanders zijn er van harte welkom en hebben weinig of geen taalmoeilijkheden.

ZUID-AFRIKA

WAAR U WEET

WAARVOOR U WERKT

Het is bijna overbodig om het te zeggen, maar binnen het DAP model was deze advertentietekst, althans voor 1969, volstrekt onaanvaardbaar. Om te beginnen: dit was een oproep, om te komen werken in Apart Zuid-Afrika, waar al de genoemde voordelen nie voor niet-blanke nie golden. Een geamendeerde tekst van punt 10 zou moeten luiden: Blanke Nederlanders, die hun ogen sluiten voor het Apartheidsregime, zijn er van harte welkom. Nu daarentegen, dertig jaar later, zou de tekst uiteraard wŤl acceptabel zijn.

De tekst zou binnen het DAP model ook voor 1969 misschien wŤl aanvaardbaar zijn geweest, als we het woord Zuid-Afrika vervangen door bijvoorbeeld Friesland. Althans de punten 1, wellicht 2, 3, 5, 6, 7, 8 en (natuurlijk) 9 zijn onmiddellijk substitueerbaar. Moeilijker ligt het met punt 4, al zouden Provinciale Staten van Friesland daar wellicht initiatieven toe kunnen nemen. Het enige punt dat echt moeilijkheden oplevert is punt 10. In zijn algemeenheid is deze stelling onjuist, al zou in het bijzondere geval van het DAP model hiervoor wellicht een oplossing kunnen worden gevonden. Ook Holland (Noord- en misschien ook Zuid- hoewel die laatste provincie wat in opspraak is geraakt) zouden althans tegenwoordig in aanmerking komen als vestigingplaats voor Friezen (en anderen). De tijd van oorlog en onenigheid tussen Holland en Friesland ligt lang achter ons. Was het niet de Hollandse Graaf Willem II die in 1256 het onderspit moest delven ("vermoord" zeggen de Hollanders) tegen de Friezen? Nu zijn Hollanders in Friesland en Friezen in Holland gelijkelijk welkom: het DAP model vormt er het sprekende bewijs van. Vele Hollanders gebruiken zelfs "Friese Vlag" koffiemelk in hun koffie. De Hollandse vlag is in Friesland nog niet gesignaleerd (maar evenmin in de meeste plaatsen in Holland).

divider.gif (157 bytes)

IN NEDERLAND

KONINGIN WIL NIET LANGER EERSTE KIEVITSEI

De koningin zal voortaan niet meer het eerste kievitsei in ontvangst nemen. Hoewel zij grote waardering heeft voor de gevoelens van sympathie, die uit het aanbieden van het eerste kievitsei spreken, heeft zij uit bezorgdheid over de bedreiging waaraan de natuur is blootgesteld, besloten deze sinds ruim een halve eeuw bestaande gewoonte te beŽindigen.

Gebleken is namelijk, dat dit gebruik steeds meer wordt nagevolgd. In het vroege voorjaar wordt op veel groter schaal dan voorheen -- en soms ondeskundig -- naar kievitseieren gezocht, waardoor de stand van de weidevogels in 't algemeen wordt bedreigd. (de Volkskrant, 8 maart 1969).

Interessant, interessant, ook een beetje aandoenlijk. Wat onmiddellijk opvalt is natuurlijk het gerapporteerde gebrek aan deskundigheid. Dat is -- opnieuw -- binnen het DAP model menselijkerwijs uitgesloten. De kievitseieren worden langs technologisch hoogwaardige weg geraapt en vervolgens met behulp van de electronic mail direct naar Hare Majesteit verzonden. Daardoor wordt de koningin ook niet langer in verlegenheid gebracht, om -- soms-- ondeskundig geraapte eieren in ontvangst te moeten nemen. Ook zorgt het DAP model voor een hoogwaardige vervanging van de oude eieren door nieuwe. Naar verluidt, zal het DAP model in het voorjaar van het nieuwe millennium voor het eerst voor dit doel worden toegepast. Dan zal de koninklijke familie weer kunnen genieten van de haar toekomende koninklijke lekkernij.

divider.gif (157 bytes)

STAATSMIJNEN KOPEN MILJOENENCOMPUTER

De Staatsmijnen schaffen zich, samen met het Administratiekantoor Zuid-Limburg (AZL) te Heerlen het UNIVAC-1108 computersysteem aan. Er is een investering mee gemoeid van vele miljoenen guldens. Het nieuwe brein wordt geplaatst in het rekencentrum van Staatsmijnen.

De UNIVAC gaat het werk op het gebied van de elektronische informatieverwerking beheren, zowel voor Staatsmijnen en AZL, die zich hiertoe vonden in een speciale NV onder leiding van prof. H.A. van der Velden, als ook voor derden. Het werk voor derden heeft voor een belangrijk deel betrekking op betaalde dienstverleningen aan nieuwe en reeds gevestigde industrieŽn in Limburg en eventueel ook daarbuiten. (de Volkskrant, 8 maart 1969).

Hier openbaart zich voor het eerst een vorm van het DAP model avant la lettre. Toegegeven, het zijn nog niet de meest geavanceerde technieken waarvan hier sprake is, maar toch kan worden opgemerkt dat in Limburg toen al sprake was van een enigszins vooruitziende blik. Een "nieuw brein" was voor de Limburgers toen trouwens wellicht niet overbodig. Binnenkort zal contact worden gezocht met de genoemde prof. Van der Velde, om met hem de voordelen door te spreken van het integreren van zijn -- inmiddels sterk verouderde en vermoedelijk reeds lang afgeschreven -- computer in het DAP model.

divider.gif (157 bytes)

NACHTEGAALTJES

In de Bijlmermeer worden veertigduizend bomen geplant, dat is ruim een derde van het totaal aantal bomen dat de stad Amsterdam nu telt. Dus toch een goede kans op eekhoorntjes en nachtegalen zoals de gemeentelijke folder destijds tot verbazing van velen meldde. Werk in uitvoering (het blad van de dienst Publieke Werken) zegt dat de beplanting van de nieuwe Bijlmerstad samen met het centraal liggend parkgebied zonder meer een bosachtig karakter zal krijgen. (de Volkskrant, 8 maart 1969).

Hier kunnen met behulp van het DAP model geen nieuwe inzichten worden verworven. Het haakt volstrekt af. Waarom? Omdat de waarheidsgetrouwheid van het genoemde bericht aan ernstige twijfel onderhevig is. Voorzichtige exploraties in de Bijlmermeer hebben -- dertig jaar na dato -- niet meer dan veertig van de genoemde veertigduizend bomen (en geen enkele nachtegaal) aangetroffen. Was hier sprake van een drukfout? Een Fehlleistung? Wie zal het zeggen?

divider.gif (157 bytes)

IN FRIESLAND

GEEN SLIK-EILANDEN IN FRIESE MEREN

Wie precies de eerste was, die op het onzalige idee is gekomen om drie kunstmatige eilandjes te gaan aanleggen in het Heegermeer en de Fluessen, de mooiste plassen van de Friese zuidwesthoek, weet geen mens. Het is in elk geval ontoereikend denkwerk geweest; simpel antwoord op de vraag waar moeten we heen met zevenhonderdduizend ton slik uit de vaargeul naar Stavoren? We maken er eilandjes van, hebben ze toen bij Waterstaat gezegd en nou is de boot aan. Watersporters in Friesland en Holland staan op de achterste benen. Waarom al die deining?

De Commissie Plaatselijk Belang Heeg met mannen als Piersma, Gaastra en Brenninkmeijer hebben een protestrapport opgesteld tegen het eilandenplan. De zuidwesthoek heeft een heel aparte plaats in het Friese merengebied. Doordat de watersport zich hier -- de hemel zij dank -- niet zo lawaaierig brutaal heeft kunnen ontwikkelen als rond Sneek, Grouw, of Langweer, bleef alles er bij het goede oude. Rust, ruimte, ruigheid.Geen troep, strandjes, campings of dancings. Gewoon zeilen op de grootste plens binnen- water van het hele land; erna een rustige Beerenburger in een bruin dorpscafť en proviand halen in Gaastmeer, Heeg of Woudsend. Waarom dan nou zo nodig die recreatie-eilandjes met vlechtmat, asobť-beschoeiing, kunstriet en struikgewas?

De veiligheid op het meer gaat naar de knoppen, zegt Plaatselijk Belang Heeg. De overtocht van Heeg naar Woudsend was bij windkracht zes of zeven al een avontuur, maar straks met die drie eilandjes (uitgerekend op de ongunstigste plekken) zal de golfslag kort, hoog en gevaarlijk worden.Dat is nog niet alles. De tegenstanders van het eilandenplan zijn ook bang voor dichtslibbing van de haventjes van Heeg, Woudsend en Gaastmeer waar ze sinds mensenheugenis al met een teveel aan slib zitten.

De zevenhonderdduizend ton slib zouden best ergens anders gestort kunnen worden, meent Plaatselijk Belang. Laten we het Heegermeer en de Fluessen niet verkopen omwille van goedkope slibberging, zegt de commissie. Misschien wordt het geluid van Plaatselijk Belang gehoord in Den Haag, waar het dan ook voor bedoeld is. Laat de zuidwesthoek (nog even) met rust, want die drie eilandjes zijn het begin van het einde van Fluessen en Heegermeer. Niet alleen omdat die meren daarmee voor een goed stuk worden aangeplempt of omdat het onveiliger zou worden op het water, of omdat er drie haventjes nog verder zullen dichtslibben, maar eenvoudig omdat er in dat laatste stukje ongeschonden stuk vaarwater wat er in Nederland nog te vinden is, eenvoudig geen kunsteilandjes horen met alles wat er later nog bij en omheen komt. (de Volkskrant, 8 maart 1969).

Dit bericht berust geheel op de AP-variant, en maar weinig om niet te zeggen in het geheel niet op de D-versie. Het enige wat er juist aan is, is het innemen van de genoemde Beerenburger. Volgens ingewonnen informaties zijn de genoemde slik eilanden overgebracht naar Amsterdam, waar het slik gebruikt is ter verdere ophoging van het KNSM-eiland (let op de letter S in KNSM!). Het belang hiervan kan niet genoeg worden benadrukt. Het moge eenieder die bekend is met het DAP model (ja, nu inderdaad weer beiden!), aanspreken. Zonder slik geen KNSM! Wat in Friesland niet gedijt, kan in Amsterdam tot grote wasdom komen. Dat betekent dat op grond van het genoemde model nu aanzienlijke groeikansen kunnen worden gecalculeerd.

divider.gif (157 bytes)

EN WAT GEBEURDE ER OOK ALWEER OP 23 FEBRUARI 1970 in HAARLEM?

GEBOREN

DIONYSIUS ("Dion")

zoon van Thomas Theodorus Maria Nicolaas en

Marianna Alberta Wilhelmina Streumer

Haarlem, 23 februari 1970

Hiermee is aan de resterende 50% van de voorwaarden voor het ontstaan van het DAP model voldaan. Het geboortegewicht bedroeg 6,5 pond. Daarmee kan de nieuw geborene worden beschouwd als een model-baby, geheel beantwoordend aan de modelmatige eisen. Hij gaf blijk van een sterk lactatieve gerichtheid, waarmee hij weliswaar niet noemenswaardig afweek van andere menselijke wezens in deze levensfase, maar toch . . .! Zijn lacrimonieel gedrag beantwoordde aan de daarover in de databank opgeslagen criteria. In de eerste weken van zijn bestaan stelde hij zich veelal luisterend op, hetgeen een (weliswaar zeer lichte, maar toch ondubbelzinnige) aanwijzing vormde in de richting van een potentiŽle latere op informatie gerichte carriŤre.

divider.gif (157 bytes)

IN DE WERELD

VLAKTE DER KRUIKEN VEROVERD DOOR NOORDVIETNAMEZEN

Strijdkrachten van het Laotiaanse Bevrijdingsfront Pathet Lao en Noordvietnamese troepen hebben dit weekeinde de strategisch belangrijke Vlakte der Kruiken volledig veroverd. Zaterdag viel het vliegveld Xieng Khoang, het laatste steunpunt van de Laotiaanse regeringstroepen. Zondag werd de gelijknamige provinciehoofdstad, even ten zuidoosten van de vlakte, ontruimd op advies van de Amerikanen (de Volkskrant, 23 februari 1970)

Vragen die op grond van het DAP model dienen te worden gesteld zijn: om wat voor kruiken ging het hier? Vermoedelijk jeneverkruiken, maar het kunnen ook alikruiken of bedkruiken zijn geweest. Belangrijk is echter vast te stellen dat de vlakte bezaaid moet zijn geweest met dit soort kruiken. Vast staat ook dat zij slechts betrekkelijk kort te water zijn gegaan.

divider.gif (157 bytes)

LUNS NAAR TANZANIA

Minister J.M.A.H. Luns is gistermiddag naar Tanzania vertrokken, vergezeld door de directeur-generaal van politieke zaken, jhr. mr. J.A. de Ranitz, de chef directie Afrika en Midden Oosten, jhr. mr. J.L.R. Huydecoper van Nigtevecht en door particulier secretaris mr. C.J. Wackwitz van zijn ministerie. De delegatie zal besprekingen voeren met de regering van Tanzania en een bezoek afleggen bij president Nyerere, die de bewindsman heeft uitgenodigd.

Het Angola Comitť heeft aan president Nyerere en aan de Tanzaniaanse pers een telegram gestuurd om te waarschuwen tegen de komst van minister Luns. Het comitť is verstoord over de schouderklopjes die Luns zichzelf gisteren gaf bij zijn vertrek, door een beleefdheidsverklaring van vier jaar geleden aan te halen waarin president Nyerere zijn bewondering uitsprak over het vooruitstrevende beleid van de Nederlandse regering bij koloniale vraagstukken. (Trouw, 23 februari 1970).

Een gewaarschuwd man telt voor twee. Daarom heeft het Angola Comitť er ook goed aan gedaan President Nyerere te waarschuwen tegen Minister Luns. Dat zou stellig ook de uitkomst van een berekening binnen het DAP model zijn geweest. Verder moet er sprake zijn van een misverstand. De Tanziaanse president kan niet uiting gegeven hebben aan zijn bewondering over het Nederlandse koloniale beleid; hier kan slechts sprake zijn geweest van verwondering en moet het drukfoutenduiveltje hebben toegeslagen.

divider.gif (157 bytes)

IN NEDERLAND

CHU VOORZITTER: NA KABINET-DE JONG NIEUWE POLITIEK NODIG: WONINGBELEID MISLUKT

Het niet oplossen van de woningnood door het kabinet-De Jong mag niet vergoelijkt worden door te zeggen dat ook andere regeringen in dit opzicht gefaald hebben. Dit zei de voorzitter van de Christelijk Historische Unie, prof. Van Hulst, zaterdag op de vergadering van de landelijke bestuursraad van de CH-jongeren.

Als andere zwakke punten van het kabinet-De Jong noemde prof. Van Hulst het te weinig stimuleren van het noorden des lands wat hij een "ernstig feit" noemde, en de presentatie van het beleid, die volgens hem onvoldoende is.

Een "gezonde democratisering" van het onderwijs verdient hoge prioriteit, aldus de CH-voorzitter. Hij oefende scherpe kritiek uit op de gang van de zaken rond de pedagogische academie in Beverwijk. Aan de ene kant ziet men daar een bestuur dat op "volstrekt humorloze" wijze meent jeugdproblemen te kunnen oplossen, vond prof. Van Hulst. Anderzijds ziet men een jeugdgroep die vindt dat de regering alle bestaande wetten maar even opzij moet schuiven om een nieuwe pedagogische academie te subsidiŽren. Onbewust en ongewild vraagt men dan om dictatuur, meende hij.

Prof. Van Hulst vroeg zich af of we het in de naaste toekomst normaal moeten vinden dat er in de hal van een pedagogische academie een bord staat met "Laat niet als dank voor 't aangenaam verpozen de directeur der school de condooms met de dozen." (de Volkskrant, 23 februari 1970).

Het te weinig stimuleren van het noorden des lands is inderdaad een zeer ernstig feit en wij zijn blij te kunnen constateren dat binnen het DAP model van het omgekeerde sprake is. De woningnood is nog steeds niet geheel opgelost, al wordt er met behulp van het Friese slib (zie boven) wel het een en ander aan gedaan. De Christelijk Historische Unie is inmiddels geheel historisch geworden. En wat dat citaat aan het eind van het stuk betreft: hoogst ongepast! En dat nog wel van een hoogleraar (waarin eigenlijk?) en van zo'n (ogenschijnlijk) nette en fatsoenlijke partij. Foei!

divider.gif (157 bytes)

WILLEM-ALEXANDER WEER HET MIDDELPUNT: KRIJGERTJE-SPELEN IN DE DOMKERK

Het was evenals bij de doop van zijn broertje Johan Friso in december 1968 zaterdag in de Domkerk weer prins Willem-Alexander die voor een bijzonder vrolijke noot zorgde tijdens de doopdienst van prins Constantijn en prins Bernhard. Het doopvont had weer al zijn aandacht. Willem-Alexander ging nu zelfs zover even van het doopwater te proeven. Daarna ging hij op inspectie. Met twee speelgoedauto's in de hand wandelde hij het kerkpad in, lachte vriendelijk naar de mensen, stevende op een van de vier hartpatiŽnten af, die de dienst op speciale uitnodiging van prinses Beatrix en prins Claus bijwoonden, stak haar een groen-geel autootje toe, maar trok zijn hand op het laatste moment een beetje plagend terug om weer naar het dooppodium te hollen, waar ds. Kater bezig was een korte toespraak te houden.

Prins Willem-Alexander duwde tegen de microfoon en deed vervolgens tot groot plezier van de ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koningin, burgemeesters, leden van de hofhouding en relaties van de koninklijke familie, alsof hij het kinderkoor, dat achter ds. Kater stond opgesteld, wilde dirigeren. Even later was hij echter weer elders in de kerk in actie. Freule Wttewaal van Stoetwegen probeerde het prinsje vriendelijk tot kalmte te manen, maar tevergeefs. Prinses Beatrix, met haar jongste zoon op schoot, die het optreden van haar oudste geamuseerd maar ook een beetje bezorgd volgde, slaagde er even in Willem-Alexander af te leiden. Prins Constantijn kreeg twee vluchtige kusjes van zijn broertje.

Huilkoor

Mejuffrouw Wijnen, de secretaresse van prinses Beatrix, kreeg als moeilijke taak Johan Friso en Willem-Alexander naar de consistorie te brengen. Eerst leek zij daarin te zullen slagen. Willem-Alexander wandelde rustig enige tientallen meters mee, maar op een onbewaakt ogenblik wist hij zich los te rukken. Zijn ontsnapping duurde maar kort. Het werd een prinselijk (huil)koor tot hilariteit van de kerkgangers.

Niemand ergerde zich eraan. Ds. Kater bracht dat nog eens naar voren in zijn dankgebed: "Dank u voor het feit dat deze plechtigheid even onderbroken moest worden door de onbevangenheid van kinderen. Geef ons volwassenen ook iets van die spontaniteit, dit directe, dat kinderen eigen is," aldus ds. Kater. (Trouw, 23 februari 1970).

Ja, wat moeten we hier nu weer van zeggen? Het DAP model helpt ons, als altijd, weer verder: Willem-Alexander heeft het krijgertje spelen ook dertig jaar later nog niet opgegeven en probeert het MAXIMAle eruit te halen. Het incident tekent hem wel en ook de sfeer van de radeloze hofdignitarissen, inclusief Freule Wttewaal. Het is overigens maar goed dat de bede van ds. Kater niet is verhoord. Waar zou het heengaan, als bijvoorbeeld de Troonrede in zo'n sfeer van frivoliteit en bijna anarchie zou worden voorgelezen?

divider.gif (157 bytes)

SEKSUELE VOORLICHTING VAN DE GAAY FORTMAN

De acties van het ARP-lid dr. Bas de Gaay Fortman, die oproept op de PPR te stemmen om het gevaar van een Nederlandse CDU te voorkomen, zijn door ARP-voorzitter mr. dr. A. Veerman vergeleken met de hedendaagse seksuele voorlichting. "Seksueel verkeer buiten het huwelijk zou verfrissend op het huwelijk werken. Ik zie het niet. Niet in het seksuele, noch in het politieke leven."

De heer Veerman zei dit zaterdagmiddag bij de beantwoording van vragen op een openbare verkiezingsbijeenkomst van de Drentse ARP en Arjos. Over D'66 zei de voorzitter van de ARP: "D'66 is een principieel opportunistische partij. Eigenlijk alleen maar opportunistisch, want zij laat zich leiden door enquÍtes." In het GPV proefde hij de ARP van 1930. "We zijn evenwel niet meer in 1930, maar in 1970." (Trouw, 23 februari 1970).

Gewaagd, gewaagde toespelingen van de heer Veerman. Hoort eigenlijk al evenmin als die van zijn collega prof. Van der Hulst. De heer de Gaay Fortman heeft kort daarna de daad bij het woord gevoegd en is uit de Antirevolutionaire Partij getreden. Sterker nog: de ARP heeft zichzelf geheel opgeheven. Overigens was Nederland het enige land ter wereld dat over zo'n antirevolutionaire partij beschikte. Andere landen hadden daarentegen revolutionaire partijen. Het DAP model zwijgt hierover. D'66 noemde zich destijds (naar wij uit ZEER BETROUWBARE BRON hebben mogen vernemen) niet principieel, maar wel pragmatisch, maar is dat eigenlijk niet bijna hetzelfde als "principieel opportunistisch"?

divider.gif (157 bytes)

Met de geboorte van Anke Petra Jellema en Dion Nicolaas is het DAP model pre-operationeel geworden. Op 21 april 1996 (een datum om te onthouden) trad het model in een actieve fase, die op 5 november 1999 zal worden geformaliseerd.

ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN !