Terherne, augustus 1999

Foar Anke en Dion

danceguy.gif (10692 bytes) Middel, om soun en fris 100 jier āld to wurden:
Genōch ite en drinke, mar nea to folle
Acht ūren sliepe
Gjin drank brūke
Nea lilk wurde
Nea yn ‘t swit skreppe en dan yn ‘e sigen stean gean smile.gif (6940 bytes)
Om alle rabberij laitsje
walkingfeet.gif (15695 bytes) Mei 60 jier deis twa ūren kuijerje walkingfeet2.gif (9091 bytes)
Mei 70 jier dies ien ūre
Mei 80 jier deis in healūre
Mei 90 jier deis in kertier mei in stōk
Mei 100 jier jen yn ‘e sinne drage litte en it libben "nacht" sizze
anmatcat.gif (28809 bytes)

Fan herte lokwinske mei jim troudei

Fan Jaap en Jetske