In de 8ste eeuw voor Christus heeft een niet te evenaren literair werk het licht gezien, de Ilias en Odyssee, geschreven, naar men algemeen aanneemt, door Homeros. In de Ilias wordt de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen, voor de laatsten met een rampzalige afloop, beschreven, in de Odyssee de omzwervingen van de geslepen, schrandere Odysseus. Practische alle goden, halfgoden en helden uit de griekse oudheid passeren de revue, Zeus, Hera, Pallas Athene, Aphrodite, de laatste drie spelen een cruciale rol in het losbranden van de Trojaanse oorlog, Hermes, Poseidon, Menelaos, Agamemnon, Klytamnestra, de schone Helena, wier schaking de directe aanleiding tot de oorlog vormde, Polyfemos, Hektor, Penelope enzovoort.

Onze kennis van de Griekse cultuur hebben wij voor een groot deel te danken aan deze heldendichten. Des te meer bevreemdt het dat de god Dionysos, hij die de mensen vreugde brengt, in beide verhalen ontbreekt. Nu was er in die tijd natuurlijk veel kommer en kwel maar tussen de bedrijven door vloeide de wijn toch rijkelijk. Is het woord "wijn" als metafoor voor Dionysos gebruikt? Dat zou kunnen.

Echter, zeer recente onderzoeken hebben uitgewezen dat er naast de reeds bekende Ilias en Odyssee nog een derde heldendicht is geschreven, door dezelfde auteur, de DIONYSEE met in de hoofdrol de god Dionysos, de uit Zeus geborene. Het moge duidelijk zijn dat Homeros zijn kruid niet wilde verschieten door hem reeds in zijn andere gedichten een rol te laten spelen.Het was niet eenvoudig de hand te leggen op dit laatste werk van Homeros. De geleerden waren bang dat het de Ilias en Odysse geen recht zou doen. De heldendaden van Dionysos immers doen die van de andere goden en helden volledig verbleken.Kosten noch moeite echter hebben wij gespaard om in ieder geval inzage te krijgen in het bewuste gedicht. Slechts een contract waarin is vastgelegd dat niets uit het geschrift zal worden gepubliceerd, tenzij in een kleine kring van belanghebbenden, heeft dit kunnen bewerkstelligen.

De dichter is bij de DIONYSEE anders te werk gegaan dan bij zijn twee eerdere werken. Wordt in de Ilias een afgeronde oorlogsepisode en in de Odyssee de episode van de omzwervingen van Odysseus beschreven, in de DIONYSEE wordt de held gevolgd vanaf zijn geboorte tot zijn 30ste jaar. Het is geleerden tot nu toe nog niet duidelijk of Homeros op dat moment is overleden of dat de held zelf uit zijn gezichtsveld is verdwenen. Voor eenieder die kennis heeft gemaakt met de Ilias en Odyssee moge het duidelijk zijn dat Homeros zelf het begin van zijn Odyssee als een van zijn schoonste stijlbloemen beschouwde. Dit feit kan nu als bewezen worden geacht gezien het feit dat hij de DIONYSEE op exacte dezelfde wijze aanvangt.

WB01649_2.gif (174 bytes)